Practice & Learn IsiNdebele (Ndebele)

Learn IsiNdebele

Learn Ndebele

IsiNdebele will reach more South Africans than English in Mpumalanga.


Conversation: Learn with people

Ikulumiswano: Funda nabantu

Hello! (person) Lotjha! (umuntu munye)
Hello! (group) Lotjhani! (isiqhema)
How are you? Nivukile?
I'm fine, thanks. Sivukile
I could be better. Siyancenga.
And you? Wena?
I am well. Ngivukile.
Goodbye (person staying) Ukhambe kuhle (umuntu osalako)
Goodbye (group staying) Nikhambe kuhle (isiqhema esisalako)
Goodbye (person leaving) Sala kuhle (umuntu okhambako)
Goodbye (group leaving) Nisale kuhle (isiqhema esikhambako)
   

Anatomy: Learn with your body

Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho

Head Ihloko
Eye, Eyes Ilihlo, Amehlo
Ear, Ears Indlebe, Iindlebe
Nose Ipumulo
Mouth Umlomo
Tongue Ilimu
Hand, Hands Isandla, Izandla
Arm, Arms Umkhono, Imikhono
Leg, Legs Umlenze, Imilenze
Foot, Feet Inyawo, Iinyawo
   

Chess: Learn with your mind

IShesi: Funda ngomqondo wakho

Chess Piece(s) Isiquntu (Iinquntu) se(ze)Tjhesi
King Ikosi
Queen Indlovukazi
Rook (Castle) Iruki (Ikhasela)
Bishop Ibhitjhobhu
Knight (Horse) Inayithi (Ipera)
Pawn (Soldier) Iphoni (Ijoni)
Board Ibhodi
Square Isikwere
Black Okunzima
White Okumhlophe
Chess Move(s) Umsikinyeko (Imisikinyeko) we (ye)Tjhesi)
Check! From Persian Shah (King) Yelela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead) Yelela, bha ngikuhlulile!
I take your piece. Ngidla ikomakho.
Good move! Umnyakazo omuhle!
I resign! Ngiyalisa!
Good luck for the game! Ngikufisela itjhudu emdlalweni!
Thank you for the game! Ngiyathokoza ngokudlala nawe!
   

Dating: Learn with your heart

Zokukhuphana: Funda ngehliziywakho

What's your name? Ungubani ibizo lakho?
Can I get your number? Ngibawa inomborwakho?
Would you like to get coffee? Ungakuthabela ukusela ikofi?
Would you like to go to dinner? Ungakuthabela bona ngikukhuphe siyokudla ukudla kwentambama?
Would you like to go for a drink? Ungathanda ukuthola okuselwako?
Yes, I would. Iye, ngingathanda.
No, but thank you. Awa, ngiyathokoza.
You look beautiful. Umuhle.
May I kiss you? Ngibawa ukukumanga?
I miss you. Ngiyakukhumbula.
I miss you too. Nami ngiyakukhumbula.
I love you. Ngiyakuthanda.
I love you so much. Ngikuthanda khulu.
   

Top 10 Interview Questions: Learn for success

Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa: Fundela ukuphumelela

Tell us about yourself? Sicocele kabanzi ngawe mayelana nomsebenzi lo?
What are your main strengths? Ngikuphi okuqakathekileko okghona ukukwenza kuhle?
What are your weaknesses? Ngikuphi onobudisi ngakho?
Why should we choose you for this job? Kubayini kufanele sikhethe wena kilomsebenzi?
What is your salary expectation? Ulindele bona umrholwakho ube malini?
What are your hobbies outside of work? Ngimiphi imisebenzakho yokuzilibazisa ngaphandle kwendaweni yomsebenzi?
Where do you see yourself in five years' time? Uzibona ukuphi esikhathini seminyaka emihlanu?
Why are you leaving your current job? Kubayini ulisa umsebenzakho wagadesi?
Why do you want to work here? Kubayini ufuna ukusebenza lapha?
Is there anything that you would like to ask me? Ingabe kukhona ofuna ukungibuza khona?

 

Formal Business Letter Ndebele

Date: Idadamu:
Dear... Othandekako...
Yours Sincerely, Ozithobako,
   

Directions

North Tlhagwini
South Sewula
East Pumalanga
West Tjingalanga
   

Days of the Week

Sunday Sonto
Monday Mvulo
Tuesday Lesibili
Wednesday Lesithathu
Thursday Lesine
Friday Lesihlanu
Saturday Mgqibelo
   

Months of the Year

January Janabari
February Feberbari
March Matjhi
April Apreli
May Meyi
June Juni
July Julayi
August Arhostosi
September Septemba
October Oktoba
November Novemba
December Disemba


More detail on can be found on our home page: Translation Services South Africa
Or visit our site in isiNdebele: Imisebenzi yokuTjhugulula eSewula Afrika


Popular posts from this blog

Document Translation Services for South African Languages

How to say Hello to every South African

Translation Services for the City of Cape Town

Check Spelling for South African Languages in MS Word 2013

Afrikaans Translation Services in South Africa

Xhosa Translation Services in South Africa

Translation Services for the City of Tshwane Pretoria

Zulu Translation Services in South Africa

Resizing a Word document to get through email restrictions

Translation Services for the City of Johannesburg