Practice & Learn Sesotho (Sotho with audio)

Learn Sesotho

Learn Sotho

Sesotho will reach more South Africans than English in the Free State.

English
Conversation: Learn with people

Sesotho
Puisano: Ithute ka batho

Hello! (person) Dumela! (motho)
Hello! (group) Dumelang! (sehlopha)
How are you? O phela jwang?
I'm fine, thanks. Ke phela hantle, ke a leboha.
I could be better. Ke a bo leka.
And you? Wena?
I am well. Ke phetse.
Goodbye (person staying) Tsamaya hantle (motho ya salang)
Goodbye (group staying) Tsamayang hantle (sehlopha se salang)
Goodbye (person leaving) Sala hantle (motho ya tsamayang)
Goodbye (group leaving) Salang hantle (sehlopha se tsamayang)
Anatomy: Learn with your bodyDitho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
HeadHlooho
Eye, EyesLeihlo, Mahlo
Ear, EarsTsebe, Ditsebe
NoseNko
MouthMolomo
TongueLeleme
Hand, HandsLetsoho, Matsoho
Arm, ArmsSephaka, Diphaka
Leg, LegsTlhafu, Ditlhafu
Foot, FeetLeoto, Maoto
  
Chess: Learn with your mindChess: Ithute ka kelello ya hao
Chess Piece(s)Se/dibapadiswa tsa Chess
KingMorena
QueenMofumahadi
Rook (Castle)Khasele
BishopBishopo
Knight (Horse)Pere
Pawn (Soldier)Lesole
BoardBoto
SquareKgutlonnetsepa
BlackNtsho
WhiteTshweu
Chess Move(s)Mo/metsamao ya Chess
Check! From Persian Shah (King)Ela hloko!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)Ha o na botshabelo!
I take your piece.Ke nka sebapadiswa sa hao.
Good move!Motsamao o motle!
I resign!Ke a inehela!
Good luck for the game!Mahlohonolo ka papadi!
Thank you for the game!Ke a leboha ka papadi!
  
Dating: Learn with your heartTsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
What's your name?Lebitso la hao o mang?
Can I get your number?Nka fumana nomoro ya hao?
Would you like to get coffee?O ka thabela ho nwa kofi?
Would you like to go to dinner?O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya?
Would you like to go for a drink?O ka thabela ho fumana se nowang?
Yes, I would.Ee, nka se thabela.
No, but thank you.Tjhe, ke a leboha.
You look beautiful.O shebahala o le motle.
May I kiss you?Ebe nka o suna?
I miss you.Ke o hopotse.
I miss you too.Le nna ke o hopotse.
I love you.Ke a o rata.
I love you so much.Ke o rata haholo.
  
Top 10 Interview Questions: Learn for successDipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
Tell us about yourself?Re bolelle ka wena?
What are your main strengths?Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife?
What are your weaknesses?Bofokodi ba hao ke bofe?
Why should we choose you for this job?Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona?
What is your salary expectation?O lebelletse ho kgola bokae?
What are your hobbies outside of work?Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing?
Where do you see yourself in five years' time?O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang?
Why are you leaving your current job?Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale?
Why do you want to work here?Hobaneng o batla ho sebetsa mona?
Is there anything that you would like to ask me?Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona?

Formal Business Letter

Date:Letsatsi:
Dear...Mme (to a lady)... Ntate (to a gentleman)...
Yours Sincerely,Ka botshepehi,
  
NorthLeboya
SouthBorwa
EastBotjhabela
WestBophirimela
  
SundaySontaha
MondayMantaha
TuesdayLabobedi
WednesdayLaboraro
ThursdayLabone
FridayLabohlano
SaturdayMoqebelo
  
JanuaryPherekgong
FebruaryTlhakola
MarchTlhakubele
AprilMmesa
MayMotsheanong
JunePhupjane
JulyPhupu
AugustPhato
SeptemberLoetse
OctoberMphalane
NovemberPudungwana
DecemberTshitwe


More detail on can be found on our home page: iiTranslation - Translation Services South Africa

Popular posts from this blog

Document Translation Services for South African Languages

How to say Hello to every South African

Translation Services for the City of Cape Town

Check Spelling for South African Languages in MS Word 2013

Afrikaans Translation Services in South Africa

Xhosa Translation Services in South Africa

Translation Services for the City of Tshwane Pretoria

Zulu Translation Services in South Africa

Resizing a Word document to get through email restrictions

Translation Services for the City of Johannesburg