Practice and learn Xhosa words, phrases and conversation

Learn Xhosa

Learn Xhosa

IsiXhosa will reach more South Africans than English in the Western Cape, Eastern Cape and Free State.

English
Conversation: Learn with people

IsiXhosa
Incoko: Funda kunye nabantu

Hello! (person) Molo! (umntu)
Hello! (group) Molweni! (iqela)
How are you? Unjani?
I'm fine, thanks. Ndiphilile, enkosi.
I could be better. Ndiyacenga.
And you? Wena?
I am well. Ndiphilile.
Goodbye (person staying) Uhambe kakuhle (umntu oshiyekayo)
Goodbye (group staying) Nihambe kakuhle (iqela elishiyekayo)
Goodbye (person leaving) Usale kakuhle (umntu ohambayo)
Goodbye (group leaving) Nisale kakuhle (iqela elihambayo)
Anatomy: Learn with your body Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
Head Intloko
Eye, Eyes Iliso, Amehlo
Ear, Ears Indlebe, Iindlebe
Nose Impumlo
Mouth Umlomo
Tongue Ulwimi
Hand, Hands Isandla, Izandla
Arm, Arms Ingalo, Iingalo
Leg, Legs Umlenze, Imilenze
Foot, Feet Unyawo, Iinyawo
   
Chess: Learn with your mind UThimba: Funda ngengqiqo yakho
Chess Piece(s) Iinkomo zikaThimba
King IKumkani
Queen IKumkanikazi
Rook (Castle) UMbayimbayi
Bishop INtlola
Knight (Horse) IHashe
Pawn (Soldier) IFolosi
Board Ibhodi
Square Isikweri
Black Mnyama
White Mhlophe
Chess Move(s) Ukuhamba-hambisa kwiThimba
Check! From Persian Shah (King) Khangela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead) Thinjiwe!
I take your piece. Ndithatha ingqekembe yakho.
Good move! Inyathelo elihle!
I resign! Ndiyarhoxa!
Good luck for the game! Uqhube kakuhle emdlalweni!
Thank you for the game! Enkosi ngomdlalo!
   
Dating: Learn with your heart Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
What's your name? Ungubani igama lakho?
Can I get your number? Ndingayifumana inombolo yakho?
Would you like to get coffee? Ungathanda ukusela ikofu?
Would you like to go to dinner? Ungathanda ukuya kwidinala?
Would you like to go for a drink? Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo?
Yes, I would. Ewe, ndingathanda njalo.
No, but thank you. Hayi, enkosi.
You look beautiful. Umhle.
May I kiss you? Ndingakuncamisa?
I miss you. Ndiyakukhumbula.
I miss you too. Ndiyakukhumbula nam.
I love you. Ndiyakuthanda.
I love you so much. Ndikuthanda kakhulu.
   
Top 10 Interview Questions: Learn for success ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
Tell us about yourself? Khawusithele gqaba-gqaba ngawe?
What are your main strengths? Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo?
What are your weaknesses? Zinto zini obuthathaka kuzo?
Why should we choose you for this job? Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi?
What is your salary expectation? Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani?
What are your hobbies outside of work? Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho?
Where do you see yourself in five years' time? Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo?
Why are you leaving your current job? Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku?
Why do you want to work here? Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha?
Is there anything that you would like to ask me? Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona?

 Xhosa Formal Business Letter

   
Date: Umhla:
Dear... ... obekekileyo
Yours Sincerely, Owakho Ngenene,
   
North Mntla
South Mzantsi
East Mpuma
West Ntshona
   
Sunday Sonto
Monday Msombuluko
Tuesday Lwesibili
Wednesday Lwesithathu
Thursday Lwesine
Friday Lwesihlanu
Saturday Mgqibelo
   
January Januwari
February Febhuwari
March Mashi
April Ephreli
May Meyi
June Juni
July Julayi
August Agasti
September Septhemba
October Okthobha
November Novemba
December Disemba
 

Click on any of the languages below to get dedicated resources for the South African language you would like to learn.

More detail on can be found on our home page: Translation Services South Africa

Popular posts from this blog

How to say Hello to every South African

Check Spelling for South African Languages in MS Word 2013

Translation Services for the City of Cape Town

Document Translation Services for South African Languages

Translation Services for the City of Tshwane Pretoria

Kiswahili Translation Services South Africa

Translation Services for the City of Johannesburg