Practice & Learn Siswati (Swati with audio)

Learn Siswati

Learn Siswati

Siswati will reach more South Africans than English in Mpumalanga.

English
Conversation: Learn with people

Siswati
Inkhulumo: Fundza ngebantfu

Hello! (person) Sawubona! (umuntfu)
Hello! (group) Sanibonani! (licembu)
How are you? Unjani?
I'm fine, thanks. Ngiyaphila, ngiyabonga.
I could be better. Kutawulunga.
And you? Wena ke?
I am well. Ngiyaphila.
Goodbye (person staying) Uhambe kahle (umuntfu uyahlala)
Goodbye (group staying) Nihambe kahle (licembu liyahlala)
Goodbye (person leaving) Usale kahle (umuntfu uyahamba)
Goodbye (group leaving) Nisale kahle (Licembu liyahamba)
Anatomy: Learn with your bodySifundvomtimba: Fundza ngemtimba wakho
HeadInhloko
Eye, EyesLiso, Emehlo
Ear, EarsIndlebe, Tindlebe
NoseImphumulo
MouthUmlomo
TongueLulwimi
Hand, HandsSandla, Tandla
Arm, ArmsUmkhono, Imikhono
Leg, LegsLinyawo, Tinyawo
Foot, FeetUmlente, Imilente
  
Chess: Learn with your mindI-Chess: Fundza ngengcondvo yakho
Chess Piece(s)Tincetu te Chess
KingInkhosi
QueenIndlovukati
Rook (Castle)Esigodlweni
BishopI-Bishop
Knight (Horse)Lihhashi
Pawn (Soldier)Lisotja
BoardIbhodi
SquareSikwele
BlackMnyama
WhiteMhlophe
Chess Move(s)Indlela yekudlala i-Chess
Check! From Persian Shah (King)Caphela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)Udliwe!
I take your piece.Ngitsatsa lucetu lwakho.
Good move!Udlale kahle!
I resign!Ngihluliwe!
Good luck for the game!Ngikufisela inhlanhla yalomdlalo!
Thank you for the game!Ngiyabonga ngalomdlalo!
  
Dating: Learn with your heartImibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
What's your name?Ungubani ligama lakho?
Can I get your number?Ngingayitfola inombolo yakho?
Would you like to get coffee?Ungalitfokotela likhofi?
Would you like to go to dinner?Ungasitfokotela sidlo santsambama?
Would you like to go for a drink?Ungasitfokotela sinatfo?
Yes, I would.Yebo, ngingasitfokotela.
No, but thank you.Cha, ngiyabonga.
You look beautiful.Umuhle.
May I kiss you?Ngingakucabuza?
I miss you.Ngiyakukhumbula.
I miss you too.Ngiyakukhumbula nami.
I love you.Ngiyakutsandza.
I love you so much.Ngikutsandza kakhulu.
  
Top 10 Interview Questions: Learn for successImibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
Tell us about yourself?Sitjele kabanti ngawe?
What are your main strengths?Emandla akho angakuphi?
What are your weaknesses?Buyini butsakatsaka bakho?
Why should we choose you for this job?Kungani kufanele sikhetse wena kulomsebenti?
What is your salary expectation?Liholo lakho ubukelele kutsi lingaba ngumalini?
What are your hobbies outside of work?Yini lotsandza kuyenta nawungekho emsebentini?
Where do you see yourself in five years' time?Utibona ukuphi eminyakeni lesihlanu letako?
Why are you leaving your current job?Yini lekwenta uyekele lomsebenti lowentako nyalo?
Why do you want to work here?Kwentiwa yini kutsi ufune kutosebenta lapha?
Is there anything that you would like to ask me?Ingabe ikhona intfo lofuna kungibuta yona?

Formal Business Letter Siswati

Date:Lusuku:
Dear...Lotsandzekako...
Yours Sincerely,Lotitfobako,
   

Directions

NorthNyakatho
SouthNingizimu
EastMpumalanga
WestNtshonalanga
   

Days of the Week

SundaySontfo
MondayMsombuluko
TuesdayLesibili
WednesdayLesitsatfu
ThursdayLesine
FridayLesihlanu
SaturdayMgcibelo
   

Months of the Year

JanuaryJanawari
FebruaryFebruwari
MarchMashi
AprilApreli
MayMeyi
JuneJuni
JulyJulayi
AugustAgasti
SeptemberSepthemba
OctoberOkthobha
NovemberNovemba
DecemberDisemba

Links: 

If isiNdebele is your home language you can visit our site Temisebenti Yekuhumusha eNingizimu Afrika in it here. 

More detail on can be found on our English home page: iiTranslation - Translation Services South Africa

Popular posts from this blog

Document Translation Services for South African Languages

How to say Hello to every South African

Translation Services for the City of Cape Town

Check Spelling for South African Languages in MS Word 2013

Afrikaans Translation Services in South Africa

Xhosa Translation Services in South Africa

Translation Services for the City of Tshwane Pretoria

Zulu Translation Services in South Africa

Resizing a Word document to get through email restrictions

Translation Services for the City of Johannesburg