Practice and learn Setswana words, phrases and conversation

Learn Setswana

Learn Setswana

Setswana will reach more South Africans than English in the Free State, Northern Cape and North West provinces.


English
Conversation: Learn with people

Setswana
Puisano: Ithute le batho

Hello! (person) Dumela! (motho a le mongwe)
Hello! (group) Dumelang! (setlhopha)
How are you? Le kae?
I'm fine, thanks. Ke teng, o kae.
I could be better. Go ka nna botoka.
And you? Wena?
I am well. Ke teng.
Goodbye (person staying) Sala sentle (go sala motho a le mongwe)
Goodbye (group staying) Salang sentle (go sala setlhopha)
Goodbye (person leaving) Tsamaya sentle (go tsamaya motho a le mongwe)
Goodbye (group leaving) Tsamayang sentle (go tsamaya setlhopha)


Anatomy: Learn with your body


Ditho tsa mmele: Ithute ka ga mmele wa gago

Head Tlhogo
Eye, Eyes Leitlho, Matlho
Ear, Ears Tsebe, Ditsebe
Nose Nko
Mouth Molomo
Tongue Loleme
Hand, Hands Seatla, Diatla
Arm, Arms Letsogo, Matsogo
Leg, Legs Leoto, Maoto
Foot, Feet Lenao, Dinao


Chess: Learn with your mind


Chess: Ithute ka monagano wa gago

Chess Piece(s) Se(Di) tshamekisi tsa Chess
King Kgosi
Queen Kgosigadi
Rook (Castle) Khasele
Bishop Bishopo
Knight (Horse) Pitse
Pawn (Soldier) Lesole
Board Boto
Square Sekwere
Black Ntsho
White Tshweu
Chess Move(s) Metsamao ya Chess
Check! From Persian Shah (King) Ela tlhoko!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead) Ga o na botshabelo!
I take your piece. Ke tsaya setshamekisi sa gago.
Good move! Motsamao o montle!
I resign! Ke a ineela!
Good luck for the game! Masego a motshameko!
Thank you for the game! Ke lebogela motshameko!


Dating: Learn with your heart


Tsa Marato: Ithute ka pelo

What's your name? Leina la gago ke mang?
Can I get your number? A nka bona nomore ya gago?
Would you like to get coffee? A o ka rata go nwa kofi?
Would you like to go to dinner? A o ka rata go ya tinareng?
Would you like to go for a drink? A o ka rata go tswa go ya go bona seno?
Yes, I would. Ee, nka rata jalo.
No, but thank you. Nnyaa, ke a leboga.
You look beautiful. O lebega o le montle.
May I kiss you? A nka go atla
I miss you. Ke go gopotse.
I miss you too. Le nna ke go gopotse.
I love you. Ke a go rata.
I love you so much. Ke go rata thata.


Top 10 Interview Questions: Learn for success


Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano: Ithutele go bona katlego

Tell us about yourself? Re bolelele ka ga gago?
What are your main strengths? Dipharologantsho tsa gago tse dikgolo tse di supang maatla le bokgoni ke dife?
What are your weaknesses? Dipharologantsho tsa gago tse di supang bokoa ke dife?
Why should we choose you for this job? Ke goreng re tshwanetse go tlhopha wena mo tirong e?
What is your salary expectation? O solofela go amogela bokae?
What are your hobbies outside of work? Dingwe tse o itlosang bodutu ka tsone fa o se fa tirong ke dife?
Where do you see yourself in five years' time? O akanya go nna kae mo sebakeng sa dingwaga tse tlhano?
Why are you leaving your current job? Ke goreng o tlogela tiro ya gago ya ga jaana?
Why do you want to work here? Ke goreng o batla go dira fa?
Is there anything that you would like to ask me? A go na le sengwe se o ka ratang go se mpotsa?


Formal Business Letter Setswana


Date:


Letlha:
Dear... Madume...
Yours Sincerely, Ka boikokobetso,


Directions

North Bokone
South Borwa
East Botlhabatsatsi
West Bophirima


Days of the Week

Sunday Latshipi
Monday Mosupologo
Tuesday Labobedi
Wednesday Laboraro
Thursday Labone
Friday Labotlhano
Saturday Lamatlhatso


Months of the Year

January Ferikgong
February Tlhakole
March Mopitlwe
April Moranang
May Motsheganong
June Seetebosigo
July Phukwi
August Phatwe
September Lwetse
October Diphalane
November Ngwanatsele
December Sedimonthole

Click on any of the languages below to get dedicated resources for the South African language you would like to learn.

More detail on can be found on our home page: Translation Services South Africa
Or visit our site in Setswana: Ditirelo tsa Bofetoledi tsa Aforika Borwa


Popular posts from this blog

How to say Hello to every South African

Check Spelling for South African Languages in MS Word 2013

Translation Services for the City of Cape Town

Document Translation Services for South African Languages

Translation Services for the City of Tshwane Pretoria

Kiswahili Translation Services South Africa

Translation Services for the City of Johannesburg